എല്ലാവിധ പൂജകളു൦ ഓൺലൈനായി ബുക്കുചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എല്ലാവിധ പൂജകളു൦ ഓൺലൈനായി ബുക്കുചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഓം നമഃശിവായ


പൊൻപറ ശ്രീ പുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ജീർണോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തേണ്ട നവീകരണ കലശം 2022 മെയ് 8 മുതൽ 13 കൂടി ( 1197 മേടം 25 മുതൽ 30 കൂടി ) ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തന്ത്രരത്നം ബ്രഹ്മശ്രീ അണ്ടലാടി മന പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാഗമാവേണ്ടതാണ് . ഇപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തേണ്ട നവീകരണ കലശത്തിനും ഏകദേശം 12 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നു . ഇതിനുള്ള തുക സമാഹരണത്തിനായി ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 3000 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ഭണ്ഡാരത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഖ്യയിൽ കുറയാത്ത തുക നിക്ഷേപിച്ച് ഏപ്രിൽ 30 ന് മുമ്പായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ച് ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കാവുന്ന ഈ പുണ്യപ്രവർത്തിയിൽ പങ്കാളികളായി ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പത്രീ ഭൂതരാകുവാൻ ഭഗവത് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു.


Bank details

Account Number : 0297073000000043

Account Name.    : Sree Puthur Siva Temple 

IFSC code.           : SIBL0000297 

Branch                  : Southindian Bank, Elampulassery. 


എന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി

Ph : 9048111860, 9249310031

.

Terms Of use

Sree Puthur Siva Temple Terms and Conditions
(Please review the same carefully before use of the Site)
Last Updated 18th Apr 2022
Anybody and everybody using this site is considered to have agreed to the terms of use of this site. Please read the term and conditions carefully. Not reading of the terms and conditions will not be considered as an excuse for no knowledge. The terms of use include the functionality of the website, privacy policy, and return policy and refund policy.
Our policies are subject to change or update without any prior notice, at its discretion. Our policies shall govern the features and services of this site. The date of last update shall be written above the terms and conditions and any modifications in policies shall be effective from the date mentioned. The users are advised to review the terms and conditions from time to time in order to be aware of any changes that might have been included as your continued usage of the site implies agreement to the new/ altered version of the terms and policies.
Pricing of Products
Any kind of typological errors or pricing errors might occur on the site. The exact price of the product cannot be quoted till you have made an order. The prices and availability might change without any prior notice.
Acceptance/ refusal of order and processing as well as dispatch of the order shall be at our sole discretion. In case any discrepancies in price are found after we have booked your order with us, we shall communicate to you through your email id for further actions/ instructions. In an even of incorrect information regarding price of product on our site, we hold full right to cancel your order and notify you regarding any such cancellation.
If your order has been accepted, the amount equivalent to the order placed including any shipping and/or convenience charges shall be debited to your credit card account and duly notified to you. If we have to cancel an order after the payment has been done to us, we shall revert the amount back to your credit card account.
Modes of Payment
We accept payment through credit cards, debit cards and internet banking, those being the instant payment options.
Cancellations, Refunds, and Returns policy Please refer to the relevant section our Cancellations, Refunds, and Returns Policy provided on the Site.
Representations
When you use our site, you by default agree to the following representations:

• Reading and checking the product description hat carefully before ordering any product is your responsibility and when you order any product, you are by default agreeing to the conditions of sale included in its description.
• That you shall use the site for legal / lawful purposes only and follow all the rules and regulations of the Site. Carrying out any transactions at this site are at the solely your own risk & up to your best prudent judgement.
• You need to provide us with correct information for your debit &/or debit cards. You shall use your own debit or credit cards for transactions carried out at Sree Puthur Siva Temple. Liability for use of a card fraudulently is exclusively on you, and will lead to claims of cost of goods, collection costs, legal fees etc.

You may not use the Site for any of the following purposes:
• Use of this website for any kind of illegal, unlawful, abusive, threatening, obscene or otherwise objectionable material is not permitted.
• Disrupting networks connected to our website or websites connected to the Site.
Intellectual Property Rights
Sree Puthur Siva Temple and the suppliers and licensors related to it hold all the intellectual property rights with regards to the content, text, products, processes, technology, format, layout, compilation & software etc. content, software and other materials, which appear on this Site.
All the content present on Sree Puthur Siva Temple including text, images, GIFs, audios, videos, logos, taglines, holograms etc as well as the compilation (meaning the collection, arrangement, and assembly are trademarks, service marks and property of Sree Puthur Siva Temple and are not to be transmitted or reproduced, publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale of or exploit in any way, in whole or in part, any of the Contents, the Site or any related software anywhere on the web or otherwise. The contents can be used for personal and non-commercial use only unless otherwise mentioned, all content on Sree Puthur Siva Temple is protected by Indian and international copyright laws.
Links and Third Party Sites
If you find names of any other websites, products, services or hyperlinks related to third party sites given anywhere over our website, it is only for convenience for our users and in no way means to endorse or recommend or sponsor any other website, product, information or services. Neither does it indicate any relation between Sree Puthur Siva Temple and third parties. We are not responsible or answerable to any information and content provided on the third party sites. If, however, you decide to link to the third party sites, you shall do it at your own risk.
Termination
These Terms of Use hold good as long as you are accessing and using this website. The terms of use can be discontinued by you, once you stop using Sree Puthur Siva Temple.
Sree Puthur Siva Temple might terminate using these Terms of Use at any point in time without any prior information or notice. Also, you might be denied access to the website, without any liability from the site.
Once, you terminate the terms and conditions of use or terminate use of the website, you are required to delete/ destroy any content or copies of it obtained or downloaded from the website even if they were made under the terms of use.
Any orders made before termination of use shall have to be paid for and liabilities that might have arisen under the terms shall hold good.
Although, we put in our best efforts to make the site available to you 24*7. There might be times when the access to the site is interrupted, limited or discontinued without any prior notice for various reasons including maintenance and upgradation of content. Sree Puthur Siva Temple holds the right to limit or terminate access to certain areas of the website, as we feel is fit. We may change certain features, hours of access/ availability to the website and the configuration of devices needed to access the site. What category of information has to be displayed on the site is up to our discretion.
IMPORTANT
This is an important document which you must consider carefully when choosing whether to use Sree Puthur Siva Temple Services at any time. Please read the terms of this Agreement (along with Links to this Agreement) carefully before agreeing to it. This Agreement also highlights certain risks on using the Sree Puthur Siva Temple Services together with guidance on how online payments through Sree Puthur Siva Temple can be facilitated.
You are solely responsible for understanding and complying with any and all laws, rules and regulations of your specific jurisdiction that may be applicable to you in connection with your business and your use of the Sree Puthur Siva Temple Services.
BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON OR ACCESSING, USING OR INSTALLING ANY PART OF THE SERVICE, THE USER EXPRESSLY AGREES TO AND CONSENTS TO BEING IRREVOCABLY BOUND BY THIS AGREEMENT AND ALL OF THE TERMS SET OUT HEREIN. IF THE USER DOES NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, THE BUTTON INDICATING NON-ACCEPTANCE MUST BE SELECTED. SREE PUTHUR SIVA TEMPLE WILL PROMPTLY CANCEL THE ASSOCIATION AND THE USER MAY NOT ACCESS, USE OR INSTALL ANY PART OF THE SERVICE. SREE PUTHUR SIVA TEMPLE SHALL HAVE DEEMED TO HAVE ACCEPTED THIS AGREEMENT AND THE CONTRACT SHALL ONLY BE CONSIDERED TO BE DULY EXECUTED, VALID AND BINDING AFTER THE RECEIPT OF THE USER INFORMATION FROM THE USER, DUE VERIFICATION OF THE SAME BY MINBARE AND A VERIFICATION OF THE CONTRACT BEING SENT BY SREE PUTHUR SIVA TEMPLE TO THE USER AS MORE SPECIFICALLY STATED BELOW. THE CONTRACT SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN RECEIVED, ACCEPTED AND FORMED AT SREE PUTHUR SIVA TEMPLE, AT POMBRA P O, KARIMPUZHA, PALAKKAD - 678595, KERALA, INDIA.